Všeobecné obchodní podmínky

1. Účel, struktura, výklad a změny

1.1. Účel, platnost. Ustanovení obsažená v těchto Všeobecných obchodních podmínkách pro portál ČM AURUM ("VOP") jsou určena k úpravě veškerých transakcí a smluvních vztahů (dále jednotlivě jako "Transakce") mezi společností Česká mincovna, a.s. ("Česká mincovna"), na straně jedné a fyzickými osobami, právnickými osobami a dalšími subjekty práva ("Klient") na straně druhé, které jsou předmětem Rámcové smlouvy pro portál ČM AURUM ("Rámcová smlouva"). VOP platí, není-li v Rámcové smlouvě, Produktových přílohách nebo v jiných smluvních ujednáních výslovně dohodnuto jinak.
1.2. Struktura. Smlouva je tvořena (i) dohodou stran poskytující základ pro Transakce mezi těmito příslušnými stranami ("Rámcová smlouva"), (ii) těmito VOP a (iii) příslušnými přílohami, které se týkají konkrétních typů Transakcí ("Produktové přílohy") nebo ostatních záležitostí. Na základě Rámcové smlouvy lze uzavírat jednotlivé Transakce. Rámcová smlouva
a podmínky dohodnuté pro všechny Transakce uzavřené podle Rámcové smlouvy budou dále označovány jako "Smlouva".
1.3. Výklad. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi Smlouvy, (i) bude mít každá Produktová příloha přednost před VOP, (ii) Rámcová smlouva bude mít přednost před VOP a (iii) podmínky dohodnuté pro konkrétní Transakci budou mít, avšak pouze ve vztahu k příslušné Transakci, přednost před ostatními podmínkami Smlouvy. Nebude-li stanoveno jinak, veškeré odkazy na články uvedené v těchto VOP nebo v jakékoli Produktové příloze budou znamenat odkazy na články uvedené v těchto VOP, respektive v takové Produktové příloze.
1.4. Jediná Smlouva. Smlouva tvoří jeden ucelený závazek. Proto (i) každá strana na sebe bere a plní každou povinnost podle kterékoliv Transakce s ohledem na povinnosti, které na sebe bere a má plnit druhá strana podle všech Transakcí, a (ii) nebude-li dohodnuto jinak, nesplnění povinnosti z kterékoli Transakce kteroukoli ze stran bude znamenat porušení Smlouvy jako celku.
Strany uzavírají Rámcovou smlouvu a každou Transakci podle Rámcové smlouvy vycházejíce z těchto zásad, které považují za zásadní pro hodnocení svých rizik. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že jednotlivé Transakce mohou být uzavírány nezávisle na sobě.
Česká mincovna je oprávněna kdykoli při uzavírání jednotlivých Transakcí vyžadovat po Klientovi dodatečné ověření jeho totožnosti, nebo totožnosti osob za Klienta jednajících, a je též oprávněna vyžadovat uzavření Rámcové smlouvy pouze za fyzické přítomnosti Klienta.
1.5. Změny. Česká mincovna může v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit tyto VOP nebo Produktové přílohy nebo Ceník (jak je tento definován níže). Tyto změny se stanou mezi stranami Smlouvy účinné na základě jednostranného písemného oznámení o přijetí takových změn učiněného Českou mincovnou alespoň deset (10) Obchodních dnů před nabytím účinnosti změn Klientovi. Klient je povinen se s navrhovanými změnami seznámit a projevit se změnami svůj souhlas či nesouhlas (zejména prostřednictvím webového portálu ČM AURUM). Neprojeví-li Klient do pěti (5) Obchodních dnů po doručení oznámení o přijetí změn písemně svůj výslovný nesouhlas s těmito změnami a současně nevypoví z toho důvodu Smlouvu (přičemž výpovědní doba činí jeden měsíc (1) měsíc a začne běžet prvním (1.) dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po okamžiku doručení výpovědi České mincovně), má se za to, že změny akceptoval a nové znění VOP, respektive Produktových příloh či Ceníku, se stává závazným pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to s účinností ode dne určeného v příslušné novelizaci. Předchozí postup podle tohoto článku neplatí ve vztahu k bagatelním změnám, ke změnám ve prospěch Klienta a ke změnám mechanického či administrativního rázu (včetně změn zohledňujících změny právních předpisů). Se všemi případnými změnami dle předchozí věty Klient akceptací těchto VOP v uvedeném rozsahu předem počítá a souhlasí s nimi.
1.6. Obchodní den. Pro účely této Smlouvy je za Obchodní den považován den, kdy mají pro běžné obchodování otevřeno banky v České republice a v Rakousku a kdy je kotována cena drahého kovu, který je předmětem Transakce, na londýnské burze drahých kovů London Metal Exchange.

2. Rozhodné právo

2.1. Veškeré vztahy vzniklé na základě Smlouvy se v záležitostech Smlouvou neupravených řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů ("Občanský zákoník").
2.2. Je-li Klientem spotřebitel, použijí se na vztahy vzniklé na základě Smlouvy také kogentní ustanovení o spotřebitelských smlouvách Občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů ("Zákon o ochraně spotřebitele"), případně kogentní ustanovení dalších právních předpisů na ochranu spotřebitele.

3. Transakce

Forma. Transakce může být uzavřena v podobě, kterou umožňují jednotlivé Produktové přílohy. Rámcová smlouva bude vždy uzavřena písemně a Klient umožní České mincovně pro účely uzavření Smlouvy ověření jeho totožnosti v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů ("Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti").

4. Platby a plnění

4.1. Ceník. Není-li v Rámcové smlouvě, Produktových přílohách či v rámci jednotlivých Transakcí stanoveno nebo dohodnuto jinak, řídí se ceny produktů (služeb) portálu ČM AURUM aktuálním ceníkem České mincovny ("Ceník"), který je jakožto příloha této Smlouvy dostupný na webovém portálu ČM AURUM (www.cm-aurum.cz). Aktuální ceny Slitků nabízených cenných kovů jsou pak rovněž k dispozici na portálu ČM AURUM. Jelikož je cena zlata a jiných drahých kovů závislá na výchylkách finančního trhu, jsou ceny zlata a jiných drahých kovů uvedené na portále ČM AURUM pouze orientační a při nákupu či prodeji Slitků je závazná cena, kterou Česká mincovna Klientovi potvrdí před vypořádáním konkrétní Transakce.
"Slitkem" se rozumí zlato v podobě uzančních slitků, Smart mincí vyráběných v České mincovně nebo vybraných zahraničních investičních mincí, nebo jiné drahé kovy.
4.2. Podmínky plnění. Plnění každé povinnosti příslušné strany provést platbu či dodání je podmíněno následujícími skutečnostmi:
(a) nenastal, ani neprobíhá žádný Případ porušení (jak je tento pojem definován níže) nebo událost, která by se mohla uplynutím času nebo uskutečněním oznámení (nebo kombinací obojího) stát Případem porušení ve vztahu ke druhé smluvní straně; a
(b) u příslušné Transakce nebylo podáno oznámení o odstoupení z důvodu vyšší moci dle článku 5.3 těchto VOP.
4.3. Platební započtení. Česká mincovna může bez dalšího započíst jakoukoli svoji splatnou pohledávku (a nastane-li Případ porušení i nesplatnou pohledávku) ze Smlouvy proti jakékoli pohledávce Klienta za Českou mincovnou, nevylučuje-li takové započtení kogentně zákon.
4.4. Pozdní platba. Pokud kterákoli strana neprovede platbu v rámci Transakce ve prospěch druhé strany v termínu splatnosti
(a to aniž by byla oprávněna zadržet takovou platbu), začnou na takové dlužné částce nabíhat zákonné úroky z prodlení splatné na požádání. Úroky z prodlení budou načítány až do zaplacení dlužné částky.

5. Porušení Smlouvy, odstoupení od Smlouvy

5.1. Odstoupení v Případě porušení. Česká mincovna je oprávněna od Smlouvy, od jednotlivé Transakce, některých Transakcí
či všech Transakcí, a to dle své vlastní volby, odstoupit, nastane-li jakýkoli z následujících případů ("Případ porušení"):
(a) Prodlení. Klient ke dni splatnosti nezaplatí částku nebo neprovede dodání podle Smlouvy a takové prodlení
s plněním trvá deset (10) Obchodních dní od doručení oznámení o takovém neplnění Českou mincovnou;
(b) Porušení jiných povinností ze Smlouvy. Klient nesplní v řádném termínu jakoukoliv jinou povinnost podle Smlouvy a takové porušení trvá deset (10) Obchodních dní od doručení oznámení o nesplnění povinnosti;
(c) Likvidace/úpadek. Klient (právnická osoba) byl zrušen nebo bylo přijato rozhodnutí o jeho zrušení nebo Klient (fyzická osoba) byl omezen ve svéprávnosti, nebo je Klient v úpadku nebo byl proti Klientovi podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo řízení s obdobnými účinky;
(d) Nepravdivost prohlášení. Jakékoli prohlášení učiněné Klientem ve Smlouvě se ukáže jako nepravdivé nebo zavádějící ke dni takového prohlášení a Česká mincovna v dobré víře zjistí, že v důsledku takového nepravdivého prohlášení (nebo v důsledku nesprávně uvedených věcných či právních skutečností) byla negativně ovlivněna vyváženost jejích rizik a výhod vyplývajících ze Smlouvy.
5.2.
Protiprávnost, nemožnost plnění. V případě, že v důsledku nabytí účinnosti nového právního předpisu nebo změny v zákoně nebo v jakémkoli závazném předpisu nebo v důsledku změny jejich aplikace nebo oficiálního výkladu, nebo v důsledku případu nemožnosti plnění, jež nastane v každém případě po dni uzavření příslušné Transakce, se stane nebo se pravděpodobně může stát pro smluvní stranu nezákonné nebo nemožné provést nebo přijmout platbu nebo dodání v rámci takové Transakce v termínu splatnosti nebo přesně splnit jakoukoli další podstatnou povinnost vyplývající ze Smlouvy ve vztahu k příslušné Transakci, má Česká mincovna právo od takové Transakce odstoupit.
5.3. Vyšší moc. Česká mincovna si vyhrazuje právo odstoupit od jednotlivé Transakce v případě vyšší moci, tj. okolností, které Česká mincovna nemohla odvrátit ani v době vzniku Transakce předvídat, jež nastaly nezávisle na její vůli a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala.
5.4. Další případy odstoupení. Česká mincovna si vyhrazuje právo odstoupit od jednotlivé Transakce, pokud nastal kterýkoli z níže uvedených případů:
(a) došlo-li k systémové poruše počítačové sítě, softwarové chybě nebo selhání lidského faktoru při stanovení ceny Slitku, která zjevně neodpovídá ceně na světových trzích; nebo
(b) pokud bylo objednané zboží již vyprodáno a nelze ho nahradit kvalitativně a cenově rovnocenným zbožím; nebo
(c) pokud jakýkoli dodavatel České mincovny i navzdory smluvním podmínkám není schopen dodat objednané zboží; nebo
(d) pokud by z důvodu nadměrného zájmu po objednaném zboží na tuzemském či světovém trhu byly náklady České mincovny na dodání objednaného zboží Klientovi nepřiměřeně vyšší v porovnání s náklady na získání takového zboží od dodavatelů České mincovny.
5.5. Nesouhlas se změnami Smlouvy. V případě, že Klient oznámí svůj nesouhlas se změnami Smlouvy podle článku 1.5 těchto VOP, má Česká mincovna právo od Smlouvy odstoupit.
5.6. Odstoupení dle Produktových příloh. Jednotlivé Produktové přílohy mohou stanovit další případy odstoupení pro jednotlivé typy Transakcí.
5.7. Odstoupení v případě spotřebitelských smluv. Zlato a jiné drahé kovy jsou komodity, jejichž cena se neustále mění
a závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli České mincovny. Je-li Klientem spotřebitel a předmětem Transakce je nákup či prodej zlata či jiných drahých kovů nebo jiná finanční služba, jejíž cena závisí na pohybech cen na finančních trzích, které Česká mincovna nemůže ovlivnit, není Klient v souladu s Občanským zákoníkem oprávněn od Transakce odstoupit, nestanoví-li Rámcová smlouva či Produktová příloha jinak.
5.8. Oznámení o odstoupení. Odstoupení od Smlouvy nebo od jednotlivých Transakcí oznámí odstupující strana písemně druhé straně Smlouvy. V oznámení je odstupující strana povinna výslovně určit, zda odstupuje od Smlouvy jako celku, či zda odstupuje od jednotlivé Transakce či Transakcí, které v oznámení blíže specifikuje tak, aby nevznikla pochybnost, o které Transakce se jedná. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že odstoupením od jednotlivých Transakcí Smlouva jako celek nezaniká.
5.9. Důsledky odstoupení. Odstoupení se stává účinným okamžikem doručení oznámení dle článku 8 těchto VOP.
K vypořádání veškerých vzájemných povinností dojde do třiceti (30) dní od účinnosti odstoupení.

6. Odpovědnost za škodu

6.1. Právní režim odpovědnosti za škodu. Odpovědnost smluvních stran za škodu se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů.
6.2. Omezení odpovědnosti. Česká mincovna neodpovídá:
(a) za škodu způsobenou protiprávním jednáním Klienta nebo třetí osoby (např. byla-li jí předložena padělaná listina nebo byla-li Česká mincovna jiným způsobem uvedena v omyl), s výjimkou škody vzniklé v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání na straně České mincovny. Česká mincovna nemá povinnost ověřovat totožnost Klienta nad rámec stanovený zákonem;
(b) v případě poskytování služeb prostřednictvím veřejných komunikačních sítí telekomunikačních společností, pošty nebo jiného Českou mincovnou nekontrolovaného subjektu za škodu vzniklou v důsledku zneužití přepravovaných informací, zpoždění nebo vady jejich přenosu z důvodu chybných procesů, technických závad, poruch systému, protiprávní činnosti či jiných nedostatků a pochybení vzniklých na straně těchto subjektů;
(c) za škodu nebo ztrátu vzniklou Klientovi způsobenou překážkou, která nastala nezávisle na vůli České mincovny
a která jí bránila ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Česká mincovna tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a že by v době vzniku povinnosti tuto překážku předvídala.

7. Ochrana osobních údajů klientů – fyzických osob

7.1. Zabezpečení, zpracování a shromažďování osobních údajů. Česká mincovna zaručuje ochranu zákonem chráněných údajů ve smyslu aktuální právní úpravy, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
a to i po ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje Klientů jsou zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením Smlouvy dává Klient České mincovně souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů, a zároveň bere na vědomí oprávnění
i povinnost České mincovny poskytovat informace v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Nad rámec takto stanovený je Česká mincovna oprávněna poskytovat informace v souladu s těmito VOP. Dále je Česká mincovna za podmínek dohodnutých s Klientem oprávněna poskytnout třetím osobám na jejich žádost takové informace, k jejichž poskytnutí dal Klient souhlas.
7.2. Zpřístupnění informací dalším osobám. Klient uzavřením Smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že informace, které se týkají Klienta (vč. jeho úplné identifikace) a jsou předmětem ochrany osobních údajů nebo jiné zákonné ochrany, mohou být zpřístupněny osobám, které se z titulu svých vlastnických práv podílí na řízení a obchodním či metodickém vedení České mincovny, jejím zaměstnancům, osobám spolupracujícím s Českou mincovnou na plnění jejích povinností včetně realizace práv a povinností vyplývajících ze smluv uzavřených s Klientem ohledně jednotlivých Transakcí, zpracovatelům osobních údajů, popř. jejich zaměstnancům, osobám oprávněným na základě jiných právních předpisů a osobám v rámci koncernu České mincovny, především pro účely plnění smlouvy s Klientem, pro účely ochrany rizik České mincovny, výkaznictví, auditu, vnitřní kontroly atp. Tyto údaje mohou být případně zpřístupněny i dalším osobám v návaznosti na zvláštní souhlas Klienta. Klient rovněž souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů bankám či finančním institucím za účelem získání financování pro činnosti České mincovny dle Smlouvy a finančních služeb s tím souvisejících.
7.3. Zpracování informací za účelem nabízení obchodu nebo služeb. Česká mincovna je oprávněna zpracovávat údaje o jménu, příjmení, adrese a ostatních kontaktních údajích Klienta, které získala v souvislosti se svou činností, za účelem nabízení obchodu nebo služeb Klientovi, pokud s tím Klient nevyslovil nesouhlas. Nesouhlas se zpracováním je nutné vyjádřit písemně v souladu s článkem 8 těchto VOP.
7.4. Přístup k informacím. Požádá-li Klient Českou mincovnu o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Česká mincovna povinna tuto informaci v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů bez zbytečného odkladu předat. Klient má dále právo na opravu svých osobních údajů, na odstranění údajů z databáze po předchozí písemné žádosti a na další zákonná práva k těmto údajům. Povinnost České mincovny poskytnout informace Klientovi může za Českou mincovnu plnit zpracovatel.
7.5.Klient může provést aktivaci Zlatého konta osobně na pobočce České mincovny nebo elektronicky, a to prostřednictvím elektronické registrace na webových stránkách ČM AURUM www.cm-aurum.cz. Osobní registrací na prodejně či elektronickou registraci skrze portál ČM AURUM klient získává toliko možnost nákupu investičních drahých kovů prostřednictvím portálu ČM AURUM. V případě elektronické registrace klienta, který má zájem o další produkty a služby ČM AURUM, jako jsou Zlaté spoření, Zlaté spoření pro mladé, Zlatý certifikát, Zlatý sejf, které jsou dále specifikovány ve VOP a Produktových přílohách B,C,D,E, je z důvodů zvýšené bezpečnosti a pro úplnou aktivaci Zlatého konta Klient povinen doložit fotokopie* dvou platných dokladů totožnosti a kopii výpisu z účtu, ze kterého provede či provedl první úhradu na Zlaté konto, a to ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Dle takto poskytnutých údajů bude klientovi připravena Rámcová smlouva a bude osobně předána či zaslána poštou k podpisu klienta případně k podpisu jeho manžel-a/lky,přičemž oprávnění klienta k užití dalších produktů a služeb ČM AURUM, jako jsou Zlaté spoření, Zlaté spoření pro mladé, Zlatý certifikát, Zlatý sejf, které jsou dále specifikovány ve VOP a Produktových přílohách B,C,D,E, nastává až v okamžiku, kdy je klientem řádně uzavřena Rámcová smlouva a tato doručena České mincovně, včetně požadovaných kopií dokladů.

*Fotokopie dokladů specifikovaných v článku 7.5. Klient může České mincovně doložit několika způsoby:
(a) osobně na pobočce České mincovny společně s jedním výtiskem Klientem podepsané Rámcové smlouvy pro portál ČM AURUM; nebo
(b) poštou, společně s jedním výtiskem Klientem podepsané Rámcové smlouvy pro portál ČM AURUM, na adresu
Česká mincovna, a.s., U Přehrady 3204/61, 466 23 Jablonec nad Nisou; nebo
(c) e-mailem na adresu aurum@mint.cz; nebo
(d) elektronickým nahráním dokumentů na stránkách www.cm-aurum.cz , a to po přihlášení do svého Zlatého konta na portálu ČM AURUM vlevo dole v sekci NASTAVENÍ > DOKUMENTY.
Pro účely Transakcí v rámci produktu Zlatý sejf dle Produktové přílohy B lze doklady ve smyslu Zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti doložit pouze osobně.

8. Doručování, oznámení

8.1. Způsob doručování oznámení. Pokud nebude ve Smlouvě stanoveno jinak, budou veškerá oznámení a jiná sdělení podle této Smlouvy učiněna písemně - osobně, kurýrem nebo ve formě dopisu, telefaxu nebo prostřednictvím elektronického komunikačního systému (zejména webového portálu ČM AURUM) - nebo jiným způsobem, na kterém se strany dohodnou v Rámcové smlouvě nebo v Produktových přílohách, a budou doručena na adresu či kontakty uvedené adresátem.
8.2. Účinnost. Všechna oznámení nebo jiná sdělení učiněná v souladu s odstavcem 1 budou považována za účinná
(a) okamžikem jejich převzetí adresátem nebo okamžikem prokazatelného odmítnutí převzetí nebo třetí (3.) Obchodní den po odeslání (v případě odeslání na adresu v jiném státu patnáctý (15.) Obchodní den po odeslání), ledaže Klient prokáže, že neměl objektivní možnost se s takovým oznámením či sdělením seznámit - v případě doručování provozovatelem poštovních služeb; (b) okamžikem jejich převzetí adresátem nebo okamžikem prokazatelného odmítnutí převzetí nebo dnem marného uplynutí lhůty pro převzetí uložené zásilky na základě náležitého vyrozumění adresáta, ledaže Klient prokáže, že neměl objektivní možnost se s takovým oznámením či sdělením seznámit - v případě osobního doručení nebo doručení kurýrem; (c) okamžikem, kdy fax odesílatele vytiskne zprávu o tom, že sdělení v plném rozsahu odešlo na číslo adresáta, pokud tato zpráva odpovídá skutečnosti – v případě doručení telefaxem; (d) okamžikem doručení elektronické zprávy adresátovi - v případě elektronického komunikačního systému, a to v každém z uvedených případů za předpokladu, že pokud je takové oznámení či jiné sdělení doručeno v den, který není Obchodním dnem, nebo po uzavření provozní doby v kterýkoli Obchodní den, nabude účinnosti bezprostředně následující Obchodní den.
8.3. Změna adresy. Kterákoli ze stran Smlouvy může na základě jednostranného oznámení doručeného druhé straně změnit adresu, telefaxové číslo nebo údaje u elektronického komunikačního systému, kam mají být doručována veškerá oznámení a jiná sdělení.

9. Prohlášení

9.1. Prohlášení. Klient prohlašuje ke dni uzavření Rámcové smlouvy a ke dni uzavření každé Transakce, že:
(a) Status. Je-li právnickou osobou, je platně existujícím subjektem práva v souladu s příslušným právním řádem, podle kterého je založen či podle kterého vznikl. Je-li fyzickou osobou, nebyl omezen ve svéprávnosti;
(b) Jednání společnosti. Klient, respektive osoba, jež za něj jedná, je řádně oprávněn k podpisu a uzavření Smlouvy a k plnění povinností z ní vyplývajících;
(c) Soulad uzavření Smlouvy s právními předpisy. Uzavření ani plnění Smlouvy neporušuje a není v rozporu s jakýmkoli právním předpisem nebo povinností nebo jakýmkoli správním či soudním rozhodnutím, které se na něj vztahuje, nebo s jakýmkoli ustanovením jeho zakladatelských dokumentů a stanov;
(d) Souhlasy. Veškeré správní či jiné souhlasy, které má Klient vzhledem ke Smlouvě získat, byly Klientem získány a jsou platné a účinné v plném rozsahu. Je-li Klient fyzickou osobou, získal k plnění dle této Smlouvy souhlas druhého manžela, je-li to relevantní;
(e) Závaznost Smlouvy. Jeho povinnosti vyplývající ze Smlouvy jsou zákonné, platné a závazné;
(f) Neexistence insolvenčního řízení a exekuce. Klient není subjektem insolvenčního nebo jiného obdobného řízení
a není si vědom podání jakéhokoliv návrhu na prohlášení/zahájení insolvenčního nebo jiného obdobného řízení ve vztahu ke Klientovi, včetně řízení o výkonu rozhodnutí, a zároveň Klient není v takové finanční situaci, která by ho zavazovala k podání insolvenčního návrhu;
(g) Nespolehnutí se. Má veškeré znalosti a zkušenosti nezbytné k posouzení výhod a rizik jednotlivých Transakcí
a nespoléhá se v tomto ohledu na Českou mincovnu. Klient bere na vědomí, že Česká mincovna v souvislosti se Smlouvou neposkytuje Klientovi investiční poradenství či jakékoli jiné doporučení a Klient by se měl při investování prostřednictvím portálu ČM AURUM spoléhat výhradně na vlastní zhodnocení rizik a poradit se o vhodnosti investice se svými daňovými, právními či jinými odbornými poradci;
(h) Právní titul. Má plný právní titul ke komoditám a peněžním prostředkům převáděným České mincovně podle Smlouvy a takové komodity jsou bez jakéhokoli zástavního práva, zajišťovacího nároku či jiného práva, které by mohlo ovlivnit právo České mincovny s nimi volně nakládat.

10. Řešení sporů

K řešení veškerých sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní mezi Klientem a Českou mincovnou je příslušný obecný soud České mincovny, nestanoví-li zákon jinak.

11. Různé

11.1. Převod práv a povinností. Strany souhlasí s tím, že veškerá práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy mohou být převedena nebo jinak postoupena třetí osobě nebo ve prospěch třetí osoby pouze po předchozím oznámení způsobem uvedeným v článku 8 těchto VOP, ledaže je v Rámcové smlouvě nebo v Produktových přílohách uvedeno jinak.
Klient souhlasí s použitím pohledávek České mincovny ze Smlouvy pro účely zajištění ve vztahu k bankám či finančním institucím.
11.2. Výdaje. Nastane-li Případ porušení, odškodní Klient na požádání Českou mincovnu za veškeré účelně vynaložené výdaje, včetně rozumně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením a soudních výloh vzniklých při uplatňování či ochraně jejích práv podle Smlouvy v souvislosti s takovým Případem porušení.
11.3. Nahrávání. Každá smluvní strana (i) může pořizovat elektronické či jiné nahrávky telefonických rozhovorů stran v souvislosti se Smlouvou, (ii) bude o takové možnosti nahrávání informovat své příslušné zaměstnance a získá veškeré souhlasy, které mohou být zákonem požadovány předtím, než těmto zaměstnancům povolí telefonickou komunikaci, a (iii) souhlasí s tím, že nahrávky mohou být předloženy jako důkazní materiál v jakémkoli řízení, které se týká Smlouvy nebo jakékoli potenciální Transakce.
11.4. Nápravné prostředky. Práva a nápravné prostředky uvedené ve Smlouvě jsou kumulativní a nevylučují ostatní zákonem stanovená práva a nápravné prostředky.
11.5. Vyloučení vzdání se práva. Nevykonání nebo prodlení ve výkonu (nebo částečný výkon) jakéhokoli práva nebo nápravného prostředku podle Smlouvy nebude považováno za vzdání se (nebo částečné vzdání se) takového práva nebo nápravného prostředku a nebude tedy v budoucnosti bránit výkonu takového práva nebo nápravného prostředku ani ho jakkoli omezovat.
11.6. Výpověď. Kterákoli ze stran může ukončit Smlouvu písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která začne běžet prvním (1.) dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po okamžiku doručení výpovědi druhé smluvní straně. Strany si poskytnou veškerou součinnost nezbytnou k vzájemnému vypořádání všech povinností z dosud nevypořádaných Transakcí v co nejkratším čase.
11.7. Smluvní měna. Veškeré Transakce budou prováděny výlučně v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila ("Smluvní měna"). Pokud je z jakéhokoli důvodu platba provedena v jiné měně než ve Smluvní měně a takto zaplacená částka, přepočtená na Smluvní měnu směnným kursem stanoveným v době platby za prodej takové jiné měny za Smluvní měnu v bance příjemce platby, nedosáhne výše částky ve Smluvní měně splatné podle Smlouvy, strana dlužící takovou částku neprodleně vyrovná rozdíl druhé straně jako samostatný a nezávislý dluh.
11.8. Oddělitelnost jednotlivých ustanovení Smlouvy. Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy stane zdánlivým, neplatným, nezákonným či nevymahatelným podle aplikovaného práva, nebude tím dotčena platnost, zákonnost či vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. V takovém případě strany nahradí takové zdánlivé, neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, zákonným či vymahatelným se stejným nebo s co možná nejvíce podobným smyslem tak, aby úmysl stran nebyl takovou změnou dotčen, a to bez zbytečného odkladu po zjištění, že je dané ustanovení zdánlivé, neplatné, nezákonné či nevymahatelné.

12. Pravidla věrnostního programu iBOD

12.1. Obchodní společnost Věrnostní program iBOD, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 018 18 121 ve spolupráci se společností Mr RED s.r.o., se sídlem Praha 10 – Strašnice, Pod Strání 2160/19, PSČ 100 00, IČO 257 42 264, připravila bonusový věrnostní program iBOD (dále jen „VPIB“), ve kterém u ČM a vybraných obchodníků lze získat za své nákupy nebo služby tzv. ibody (dále jen „body“), které lze proměnit za odměny. Podrobné informace o pravidlech VPIB jsou k dispozici na stránkách obchodní společnosti Věrnostní program iBOD, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 018 18 121, https://ibod.cz/pravidla. Provozovatelem VPIB je obchodní společnost Věrnostní program iBOD, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 018 18 121.
12.2. Účast ve VPIB je dobrovolná. Účast ve VIPB je podmíněna registrací Klienta na webových stránkách provozovatele VPIB (https://ibod.cz). Na základě této registrace je přiděleno číslo/EAN iBOD karty, které následně musí Klient evidovat ve svém osobním účtu elektronického obchodu ČM/portálu ČM Aurum.
12.3.Přípis bodů od ČM lze realizovat pouze u registrovaných Klientů na elektronickém obchodu ČM/portálu ČM Aurum, kteří při registraci uvedli číslo/EAN ibod karty ve správném formátu. Klientovi jsou připisovány body pouze za dokončený nákup (fakturačně i logisticky) produktů, které jsou označeny logem iBOD. Hodnota bodů, které budou Klientovi připsány na iBOD kartu, je vždy uvedeny u konkrétního produktu. U objednávek, které byly vytvořeny před evidencí čísla/EAN iBOD karty, nebude realizován přípis bodů. U objednávek vytvořených bez přihlášení k účtu příslušného Klienta, nebo bez registrace, nebude realizován přípis bodů. U objednávek, které budou Klientem dodatečně zrušeny, budou připsané body za takovouto objednávku zpětně smazány.
12.4.Nasbíranými body může Klient uhradit částečně nebo kompletně svoji objednávku u ČM, přičemž maximální počet bodů, který může být uplatněn na jednu objednávku je 22500 bodů. Použitelné množství bodů, které může Klient použít na úhradu své objednávky, je definováno provozovatelem VPIB a interními pravidly pro platbu body u ČM. Za případné výpadky služby při provozu platební brány iBOD nenese ČM odpovědnost. V případě stornování objednávky až po realizaci platby body bude Klientovi vrácena pouze částka, kterou neuhradil body. Částka, která byla hrazena body, bude Klientovi vrácena opět v bodech na uvedenou iBOD kartu. Platba body nelze kombinovat s uplatněním iKUPONŮ.
12.5.a) Produktové iKUPONY - Uplatnění produktových iKUPONŮ (dále jen „produktový kupon“) lze využít k úhradě produktů, které jsou na elektronickém obchodu ČM/portálu ČM Aurum  označeny logem iKUPON. Použití produktového kuponu je možné pouze po vložení takto označeného produktu do košíku a následném zadání kódu produktového kuponu. Použitím produktového kuponu dochází k celkové úhradě vybraného produktu. Uplatnit k úhradě vybraného produktu lze využít pouze ověřený a platný produktový kupon, jehož název odpovídá názvu vybraného produktu. Ověření platnosti produktového kuponu probíhá prostřednictví služby VPIB, za případné výpadky této služby nenese ČM odpovědnost. V případě, že Klient je vlastníkem produktového kuponu, který z jakéhokoliv důvodu pozbyl platnosti, musí tuto situaci řešit Klient pouze s provozovatelem VPIB, v takovém případě nelze vyžadovat řešení uvedené situace po ČM, která není vlastníkem produktového kuponu.Uplatnění produktového kuponu nelze kombinovat s platbou body.

b) Nominální iKUPONY - Uplatnění nominálních iKUPONŮ (dále jen „nominální kupon“) lze využít k úhradě části objednávky. Použití nominálního kuponu je možné pouze v kroku košíku "Doprava a platba" a po následném zadání kódu nominálního kuponu. Uplatnit k úhradě části objednávky, lze využít pouze ověřený a platný nominální kupon. Ověření platnosti nominálního kuponu probíhá prostřednictví služby provozovatele VPIB, za případné výpadky této služby nenese ČM odpovědnost. V případě, že Klient je vlastníkem nominálního kuponu, který z jakéhokoliv důvodu pozbyl platnosti, musí tuto situaci řešit Klient pouze s provozovatelem VPIB, v takovém případě nelze vyžadovat řešení uvedené situace po Č, která není vlastníkem nominálního kuponu.Uplatnění nominálního kuponu nelze kombinovat s platbou body.
12.6.Věrnostní program iBOD uvedený v části 12. VOP je nedílnou součástí těchto VOP.

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 10. listopadu 2015